1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
✅ Official white logo of green Elephant L

Yrityksen kasvu ja menestys alkavat ihmisistä

Dataan perustuvaa konsultointia tukemaan liiketoimintasi kehitystä tietoisen kommunikaation kautta.

Miksi käyttää tätä konsultointia?

Kasvujohtajien on kyettävä tekemään yhteistyötä monipuolisissa, osallistavissa ja monikulttuurisissa ympäristöissä. He tarvitsevat poikkeuksellisia kommunikaatiotaitoja sekä selkeitä työkaluja ja menetelmiä yrityksen kommunikaatiotapojen sekä -taitojen kartoittamiseksi. Kun kommunikaatiokulttuuri paranee, työntekijöiden tuottavuus ja tyytyväisyys kasvaa.

ELY Valtuutettu Konsultti

Yrityksen kilpailukyky vahvistuu kun johtamisen laatua, henkilöstön taitoja, motivaatiota ja työhyvinvointia parannetaan. Tällä on myös selkeä vaikutus yrityksen kykyyn rekrytoida menestyksekkäästi.

 

Yleisiä Käyttötapauksia

Kulttuurimuutos

Organisaatiot, jotka haluavat edistää tilannetajua sekä emotionaalista että kollektiivista älykkyyttä toiminnassaan pitivät konsultointia hyödyllisenä määritelläkseen tarvittavat kommunikaatiotapojen muutokset.

Riskipääomasijoitus

Perustajille, joiden tarvitsi vakuuttaa pääomasijoittajat arviointiraportilla, annettiin objektiivinen kuva tiimin tämän hetken kommunikaatiotavoista ja kyvystä yhteistyöhön.

Fuusiot & Yritysostot

Fuusioituvat organisaatiot löysivät ratkaisuja totuudenmukaiseen ja selkeään viestintää mikä vähensi muutosvastarintaa.

Etätyö

Tiimit, joilla oli “zoom-väsymystä”, pystyivät työssäoppimisen menetelmiä käyttämällä kehittämään fasilitointitaitojaan sekä nonverbaalista viestintää päästäkseen flow-tilaan myös online-kokouksissaan.

Tarkoituksen & Arvojen Kartoitus

Organisaatiot, jotka päivittivät strategisia arvojaan ja tarkoitustaan, saivat tukea kiteyttääkseen ne yhteisesti sovituiksi säännöiksi ja kommunikaatiotavoiksi.

Monikulttuuriset & Monimuotoiset Tiimit

Organisaatiolle, jotka halusivat rikastuttaa monimuotoisuutta, annettiin kommunikaatiokäytäntöjä, joilla osallistaa ihmisiä eri sosiaalisilla, kulttuurisilla tai etnisillä taustoilla tarpeettomien konfliktien välttämiseksi.

HR-kehitys

Johtajat, jotka halusivat kartoittaa ja kehittää työntekijöidensä pehmeitä taitoja saivat kommunikaatiotapojen mittauksella näkyviin kaikkien henkilökohtaista kasvua tukevat kehityskohdat.

Kuka on Estève?

Estève on kokenut kansainvälinen Human Factors insinööri. Estève keskittyy psykologisten ja sosiologisten periaatteiden soveltamiseen tuotteiden, prosessien ja järjestelmien suunnittelussa. Näiden tavoitteina on vähentää inhimillisiä virheitä, lisätä tuottavuutta ja onnellisuutta työpaikalla keskittymällä erityisesti ihmisten väliseen kommunikaatioon ja vuorovaikutukseen.

Toimintalähtöinen Menetelmä

Mittaa

01 Mittaus
The Scan

Satellite Scan ™ kartoittaa esimiesten, yrityksen johdon, rekrytoitavien työntekijöiden tai jopa koko henkilöstön tämän hetken kommunikaatiotavat. Kartoitus antaa tarkan 360 asteen kuvan yksilön tai tiimin vahvuuksista sekä kehitystä kaipaavista ongelma-alueista.

02 Päätös
Konsultointi

Kartoituksen perusteella tunnistetaan ne muutostarpeet, jotka tukevat parhaiten yrityksen henkilöstön tuottavuutta ja hyvinvointia. Näiden pohjalta tehdään räätälöity muutossuunnitelma, joka vastaa todennettuja yksilöiden tai yhteisön kommunikaatiotapojen kehittämistarpeita.

03 Muutos
Protokollat ja Micro-tavat

Organisaatiolle tai tiimille suunnitellaan räätälöity kommunikaatioprosessi ja -koulutus auttamaan toivottujen muutosten tuominen käytäntöön. Uusien kommunikaatiotapojen muutoksessa hyödynnetään olemassa olevia projekteja, tehtäviä ja tilanteita.

YOUR PROPOSAL

Konsultointipalvelut räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaan, yleensä 2–5 konsultointipäivän paketissa. ELY tukea voivat hakea toimintansa vakiinnuttaneet suomalaiset pk-yritykset, joilla on kykyä ja tahtoa toimintansa kehittämiseen. ELY-keskuksen tuella konsultointipäivä maksaa vain 325 € / päivä.

 • ZMap and develop management and supervisory work.
 • ZDetermine the communication behaviours and development needs regarding the company's future goals.
 • ZDevelop the company's recruitment expertise as part of the company's human resources strategy.
 • ZSurvey and develop the company's well-being at work via communication skills and methods.
  Mittaa

  01 MITTAA
  Satellite Scan™

  Satellite Scan mittaa yrityksen johtajien, esimiesten, tulevien rekryjen tai jopa koko henkilöstön nykyisiä kommunikaatiotapoja. Skannaus antaa tarkan 360 asteen kuvan yksilön tai tiimin vahvuuksista sekä kehitystä kaipaavista ongelma-alueista.

  Tämä diagnostinen arviointi on suunniteltu tunnistamaan kommunikaatiotavat, jotka tällä hetkellä vaikuttavat yrityksen johtoon ja tiimityöhön. Scan analysoi kommunikaatiotapoja 8 eri “linssin” kautta.
  Näin varmistetaan kokonaisvaltainen mittaus useista eri näkökulmista. Satellite Scan on saatavana vain englanninkielisenä. Kartoituksesta saadun datan kautta tunnistetaan ne tärkeimmät ja vaikuttavimmat micro-tavat, jolla päivittää kommunikaatiotapoja haluttuun suuntaan. Lista micro-tavoista löytyy tämän www-sivun lopusta - The Periodic Table of Conscious Communication tämän.

  02 PÄÄTÖS
  Konsultointi

  The Scan kartoituksen perusteella tunnistetaan muutostarpeet, jotka tukevat parhaiten yrityksen henkilöstön tuottavuutta ja hyvinvointia. Näiden pohjalta tehdään räätälöity muutossuunnitelma, joka vastaa todennettuja yksilön tai kollektiivisen viestinnän kehittämistarpeita.

  Vaikuttaminen

  VAIKUTTAMINEN 

  “Yhteys”

  Vaikutusvalta on kyky vaikuttaa muihin olemalla samalla avoin syvemmistä aikomuksista. Tämä vaatii empatiaa ja emotionaalista älykkyyttä. Kunnioituksella tehty vaikutus rakentaa luottamusta, yhteistyötä ja yrityskulttuuria.

  Asenne

   ASENNE 

  “Kasvuajattelu”

  Asenne on tapa, jolla suunnitellut muutokset tai odottamattomat häiriöt kohdataan. Ihannetapauksessa keskitytään asioiden tekemiseen ja uuden oppimiseen dynaamisessa tasapainossa. Kasvuajattelu lisää tehokkuutta ja tuottavuutta.

  Chaordic

  CHAORDIC 

  “Struktuuri”

  Chaordic viittaa ohjattuihin keskusteluprotokolliin ja -sääntöihin, jotka tasapainottavat kaaosta ja järjestystä. Chaordic tasapainon omaksuminen valmiilla malleilla ja ohjeilla lisää luovaa ajattelua ja ongelmanratkaisutaitoa.

  Flow

   FLOW 

  “Optimaalinen tietoisuus” 

  Flow tuntuu syvälliseltä keskittymiseltä, täydelliseltä osallistumiselta ja nautinnolta työssä. Flow saavutetaan tasapainottamalla koettu haaste, oma osaaminen ja motivaatio tehtävään liittyen. Tämä lisää tuottavuutta ja työtyytyväisyyttä.

  Alignment Lens

  LINJAUS

  “Yhtenäisyys”

  Linjaus on, kun kaikki viestinnän tasot: verbaalinen, nonverbaali ja intentiot ovat linjassa ja lähettävät saman viestin. Tämä vähentää ajanhukkaa sekä väärinkäsitysten ja sekaannusten aiheuttamia konflikteja.

  Needs Lens

  TARPEET  

  “Ohjaava motivaatio”

  Täyttymättömät tai ei kunnioitetut tarpeet aiheuttavat haitallisia konflikteja työpaikoilla. Tietoisuus olemassa olevista tarpeista ja kyky ilmaista ne muille ovat avainasemassa johtaessa tiimejä kohti yhteistyötä ja kestäviä ihmissuhteita.

  Ego

  EGO 

  “Konfliktien triggerit”

  Ego on osa identiteettiä, joka käsitetään itseksi - “minä”. Tietoisuus ego-triggereistä tarkoittaa siirtymistä impulsiivisesta reagoinnista järkevään ajatteluun ja jopa huumoriin. Tämä lisää monimuotoisuuden kannatusta ja vähentää siihen liittyviä konflikteja.

  Dynamiikka

  DYNAMIIKKA 

  “Ihmissuhteet”

  Dynaamisen “seuraa-johtaa” tasapainon ymmärtäminen työpaikalla parantaa yhteistyötä ilman häiritseviä voimapelejä. Tämä dynamiikka perustuu tiimin yksilöllisten vahvuuksien luonnolliseen hierarkiaan.

  03 MUUTOS
  Protokollat & MICRO-TAVAT 

  The Periodic Table of Communication

  The Periodic Table of Conscious Communication taulukon mukaan organisaatiolle tai tiimille suunnitellaan räätälöity kommunikaatioprosessi tai mikro-tavat, joilla tuodaan halutut kommunikaatiomuutokset käytäntöön. Yksilö- ja ryhmävalmennuksia sekä täsmäkoulutuksia käytetään apuna näiden toivottujen muutosten tuomiseksi olemassa oleviin projekteihin, tehtäviin sekä töihin.

  ESIMERKKI TRIGGERI

  4104 Challenge

  ESIMERKKI TOIMINTA

  5305 Green Timing

  ESIMERKKI PALKINTO

  5403 Building Trust

  Referenssejä